#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Tuesday, 18 October 2011

DENGAN ( 3 )

Kata sendi nama dengan juga digunakan untuk menyatakan makna keterangan cara. Dengan kata lain, perkataan dengan dapat menerangkan cara sesuatu itu dilakukan. Maksud ini tersirat dalam ayat-ayat contoh berikut:


6. Kita hendaklah memulakan makan dengan bacaan doa.
7. Dia belajar dengan rajinnya.


Harus diingat, kata adjektif rajin yang hadir selepas kata sendi nama dengan perlu dilengkapi dengan -nya, supaya menerbitkan frasa nama rajinnya. Fungsi -nya adalah sebagai pembenda, yakni menjadikan kata adjektif (rajin) berubah menjadi frasa nama dengan adanya kata pembenda -nya di hujungnya (rajinnya), sekali gus dapat menepati struktur frasa sendi nama yang terbentuk daripada kata sendi yang diikuti kata/frasa nama. Oleh itu, dalam konteks ini, perkataan dengan ialah kata sendi manakala rajinnya ialah kata/frasa nama.

No comments:

Post a Comment

back to top