#backtotop { padding:5px; position:fixed; bottom:10px;right:10px; cursor:pointer; }

Wednesday, 19 October 2011

DENGAN ( 4 )


Seterusnya, perkataan dengan membawa maksud perbandingan setara atau juga disebut sebagai perbandingan yang serupa/sama. Contohnya:

8. Wajahnya tidak sama derngan wajah kakaknya.
9. Tentu tidak sama emas tulen dengan emas suasa.

Timbul satu persoalan bahasa, iaitu bolehkah perkataan dengan dalam ayat ( 2) Ibu ke pasar dengan kakak, digantikan dengan perkataan dan menerbitkan bentuk ayat baharu (2a) Ibu dan kakak ke pasar, kerana maksud kedua-dua perkataan dengan dan dan dalam ayat itu sama, yakni membawa maksud bersama atau serta?
Boleh. Kedua-dua ayat (2) dan (2a) sama maksudnya, iaitu maksud bersama. Kedua-dua ayat ini betul dari segi binaan dan makna; yang membezakan kedua-dua ayat itu terletak pada penggunaan kata sendi nama dengan (ayat2) da kata hubung setara dan (ayat 2a)
Sebagai kata sendi nama, dengan merangkaikan frasa nama (kakak) dengan kata/frasa-frasa lain (ke pasar). Itulah tugas kata sendi nama. Sebagai kata hubung gabungan, dan menjalankan peranannya sebagai perkataan yang menghubungkan dua ayat atau lebih yang sama taraf sifatnya membentuk ayat majmuk gabungan setara (2a).
Ayat (2a) berasal daripada dua potong ayat dasar yang sama taraf, iaitu:

Ayat 1 : Ibu ke pasar
Ayat 2 : Kakak ke pasar
Kata hubung : dan
Proses gabungan : Ibu ke pasar + Kakak ke pasar
Ayat majmuk : Ibu dan kakak ke pasar.

Jelaslah bahawa kata hubung dan menggabungkan dua ayat, manakala dengan merangkaikan frasa. Kedua-duanya berbeza fungsi,namun kedua-duanya mempunyai maksud yang sama.

No comments:

Post a Comment

back to top